Hodinový manžel


Vždycky jsem si říkala, co bych asi tak dÄ›lala bez techniky. Tohle samé si vždycky říkal také můj partner. Můj partner totiž pracoval jako automechanik a také byl hodinový manžel. Já si myslím, že ani nemusím pÅ™edstavovat to, co dÄ›lá hodinový manžel. Hodinový manžel dÄ›lá to, že tÅ™eba když je nÄ›jaká rodina a je tÅ™eba bez partnera nebo bez manžela anebo tam není žádný mužský element a je tam hlavnÄ› žena a dÄ›ti, tak si potom žena může zavolat hodinového manžela. SamozÅ™ejmÄ›, že on neposkytuje žádné sexuální služby, o Äemž si myslela moje kamarádka, že právÄ› hodinový manžel poskytuje pouze jenom sexuální služby a podobnÄ›.

Kdekdo neumí spravit dřez.

Musela jsem se smát, protože můj strejda, a dokonce i můj bratr, jsou také hodinoví manželé. Hodinový manžel dÄ›lá to, že vám tÅ™eba udÄ›lá nÄ›jaké drobné práce v kuchyni. A samozÅ™ejmÄ›, že to vyjde o hodnÄ› levnÄ›ji než nÄ›jaký profesionál. SamozÅ™ejmÄ›, že tady se ale také oÄekává, že právÄ› hodinový manžel bude mít mnoho zkuÅ¡eností, a také bude mít velikou praxi v oblasti techniky anebo elektroniky. Můj bratr tÅ™eba byl u jedné paní, která potÅ™ebovala opravit dÅ™ez. Nejhorší na tom bylo, že bratr jí to tedy sice chtÄ›l opravit a umÄ›l to a vÄ›dÄ›l, jak na to, ale ta paní nemÄ›la vůbec doma žádné nářadí.

Hodinový manžel si poradí se vším.

Bratr jeÅ¡tÄ› totiž zaÄínal právÄ› jako hodinový manžel, takže také nemÄ›l tolik nářadí, které potÅ™eboval, takže si naÅ¡tÄ›stí vypůjÄil od mého strejdy, vlastnÄ› od naÅ¡eho strejdy si vypůjÄil nářadí. Bratr tohle vÅ¡echno udÄ›lal s láskou a péÄí. BÄ›hem asi dvacet minut dÅ™ez byl jako nový. Paní mu zaplatila pÄ›t set korun. Potom bratr byl celý pÅ™ekvapený, protože požadoval pouze jenom dvÄ› stě korun. Takže bratr Å™ekl, že snad tato práce jako hodinový manžel bude vynášet snad více penÄ›z než jeho klasické zamÄ›stnání, kdy pracuje jako automechanik. Myslím si, že technika je v tomhle smÄ›ru opravdu výhodná, protože když budete mít hodnÄ› techniky anebo také nářadí k práci, vaÅ¡e služby budou velice žádané.