Co je štěstí? (Muška jenom zlatá?)


UrÄitÄ› mi dáte za pravdu, že k tomu abyste zažívali pocit Å¡tÄ›stí, potÅ™ebujete urÄité spoleÄenství lidí. PotÅ™ebujete být obklopeni přáteli, kolegy, rodinnými přísluÅ¡níky a pÅ™edevším osobami, které mají stejné Äi alespoň podobné názory jako vy, stejné zájmy. VždyÅ¥ víte, co se říká, že sdÄ›lená starost je poloviÄní starost, a to má pro duÅ¡evní pohodu každého ÄlovÄ›ka obrovský význam. Pocit Å¡tÄ›stí v nás samozÅ™ejmÄ› umocní i příroda, která nám dává možnost poznání, ale pÅ™edevším relaxace a pohybu. Zásobuje nás ÄtyÅ™mi základními živly a to ohnÄ›m, zemí, vzduchem a vodou.

Mějte se rádi

AvÅ¡ak abyste mohli najít maximální sebenaplnÄ›ní a sebeuspokojení, je tÅ™eba, abyste v sobÄ› naÅ¡li vnitÅ™ní pohodu a rovnováhu. Ty najdete pouze tehdy, budete-li spokojeni se svou fyzickou kondicí, se svým zdravím a samozÅ™ejmÄ› i se svým vnÄ›jším vzhledem. A nyní se tedy teprve koneÄnÄ› dostáváme k jádru vÄ›ci. Abyste byli spokojeni a dosáhli vÅ¡eho výše uvedeného, musíte mít rádi pÅ™edevším sama sebe. Pomoci by vám k tomu mÄ›ly zejména wellness pobyty, kterých vám naÅ¡e spoleÄnost nabízí celou pÅ™ehrÅ¡el.